Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติตำบลป่าแฝก

บ้านป่าแฝก เป็นที่ตั้งของชุมชนมาช้านาน ร่วมสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เดิมเป็นทุ่งหญ้าแฝก ต่อมาชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐานและปรับสภาพพื้นที่ โดยทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา ขยายชุมชนขึ้นเรื่อย ๆ และได้ใช้ชื่อตำบลป่าแฝกมาจนถึงปัจจุบัน

ในอดีตมีผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ไกรป่าแฝก" องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแฝกได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแฝก

"ป่าแฝกตำบลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม นำหน้าสาธารณูปโภค
น้อมนำวิถีพอเพียง เคียงคู่สุขภาพและการศึกษา ประชามีสุข"ตราสัญลักษณ์ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอกงไกรลาศ ห่างจากตัวอำเภอไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ประมาณ 4 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 บ้านป่ามะขามงาม ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยเนื้อที่

ตำบลป่าแฝกมีเนื้อที่ทั้งหมด 48.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,312.5 ไร่
- พื้นที่ทำการเกษตร (นาข้าว)    ประมาณ   21,851.00   ไร่
- พื้นที่ทั่วไป ประมาณ   6,840.00   ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ   1,621.50   ไร่


ภูมิประเทศ

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง สุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบ้านกร่าง ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย
ทิศตะวันออก     ติดต่อ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง สุโขทัย

แนะนำบุคคลากร

นายมานพ คำจั่นป้อ
นายก อบต.
นายธงชัย อิ่มจิตร์
ปลัดอบต.
นายแมน เพ่งกิจ
รองนายก อบต.
นายวิรัตน์ ด้วงมา
รองนายก อบต.
นายอำนาจ ชื่นบางบ้า
เลขานุการนายก อบต.
นางสาวอภิรมย์ฤดี โสชัยยัน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมพ์นิภา โค้นหล่อ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดวงดาว วรรณศรี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นายมานพ คำจั่นป้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

สัญชาติ : ไทย อายุ : 46 ปี

สถานที่เกิด : หมู่ที่ 6 บ้านข่อยสองนาง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ม.4 - ม.6 สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกงไกรลาศ
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับ ม.1 – ม.3 สถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2527

ระดับประถมศึกษา
ระดับ ป.1 – ป.6 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2524

ประวัติการทำงาน

2548 – 2552 ดำรงตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
20 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายก อบต.ป่าแฝก

ทัศนคติ

มุ่งพัฒนาถิ่นกำเนิดให้เจริญก้าวหน้าตามหลักธรรมมาภิบาลโดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อู่ดี กินดี และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น