Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

30 ธ.ค. 57

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้ ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
  1. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

    [ขนาดไฟล์ : 290.08 KB]

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
นายมานพ คำจั่นป้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

สัญชาติ : ไทย อายุ : 46 ปี

สถานที่เกิด : หมู่ที่ 6 บ้านข่อยสองนาง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ม.4 - ม.6 สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกงไกรลาศ
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับ ม.1 – ม.3 สถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2527

ระดับประถมศึกษา
ระดับ ป.1 – ป.6 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2524

ประวัติการทำงาน

2548 – 2552 ดำรงตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
20 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายก อบต.ป่าแฝก

ทัศนคติ

มุ่งพัฒนาถิ่นกำเนิดให้เจริญก้าวหน้าตามหลักธรรมมาภิบาลโดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อู่ดี กินดี และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น