Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน สอบราคาซื้อ/จ้าง จำนวน 5 โครงการ

30 ธ.ค. 57

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน สอบราคาซื้อ/จ้าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1.สอบราคาซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 2.สอบราคาซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 3.สอบราคาซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 4.สอบราคาซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 5.สอบราคาซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
  1. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

    [ขนาดไฟล์ : 1,940.34 KB]

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
นายมานพ คำจั่นป้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

สัญชาติ : ไทย อายุ : 46 ปี

สถานที่เกิด : หมู่ที่ 6 บ้านข่อยสองนาง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ม.4 - ม.6 สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกงไกรลาศ
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับ ม.1 – ม.3 สถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2527

ระดับประถมศึกษา
ระดับ ป.1 – ป.6 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2524

ประวัติการทำงาน

2548 – 2552 ดำรงตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
20 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายก อบต.ป่าแฝก

ทัศนคติ

มุ่งพัฒนาถิ่นกำเนิดให้เจริญก้าวหน้าตามหลักธรรมมาภิบาลโดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อู่ดี กินดี และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น