Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
นายมานพ คำจั่นป้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

สัญชาติ : ไทย อายุ : 46 ปี

สถานที่เกิด : หมู่ที่ 6 บ้านข่อยสองนาง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ม.4 - ม.6 สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกงไกรลาศ
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับ ม.1 – ม.3 สถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2527

ระดับประถมศึกษา
ระดับ ป.1 – ป.6 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2524

ประวัติการทำงาน

2548 – 2552 ดำรงตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
20 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายก อบต.ป่าแฝก

ทัศนคติ

มุ่งพัฒนาถิ่นกำเนิดให้เจริญก้าวหน้าตามหลักธรรมมาภิบาลโดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อู่ดี กินดี และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น


สมาชิกสภา อบต.

นายมานพ คำจั่นป้อ
นายก อบต.
นายแมน เพ่งกิจ
รองนายก อบต.
นายวิรัตน์ ด้วงมา
รองนายก อบต.
นายอำนาจ ชื่นบางบ้า
เลขานุการนายก อบต.
นายธงชัย อิ่มจิตร์
ปลัด อบต.
นางมลฤดี ศศิศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
นายจรัญ ยอดกุศล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางยุพิน พุ่มจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรจนา ก่ำเพชร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพนิดา สงฆ์มณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวหนึ่งฤทัย หล่อทอง
หน.ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นายภักดี มั่งจิ๋ว
ประธานสภา อบต.
นายประเชิญ เรือนก้อน
รองประธานสภา อบต.
นายธงชัย อิ่มจิตร์
เลขานุการสภา อบต.
นางม่วยหล่าน มั่นระวัง
ส.อบต.ม.1
นางสมใจ โพธิ์คง
ส.อบต.ม.1
นางดาราวรรณ มากโภคา
ส.อบต.ม.2
นายสมชาย กันเพ็ง
ส.อบต.ม.2
นายชิต ชูชื่น
ส.อบต.ม.3
นายปรีชา ยิ้มยวน
ส.อบต.ม.3
นายปราณี อิ่มพิทักษ์
ส.อบต.ม.4
นายสนาม อินทโชติ
ส.อบต.ม.4
นายคำรณ คงสมบัติ
ส.อบต.ม.5
นางเพ็ชรชมภู ทองวิภูษณะ
ส.อบต.ม.6
นายระเมิด พรมอ่วม
ส.อบต.ม.7
นายแสวง ผ่องเพ็ชร
ส.อบต.ม.7
นายฉลอง มั่งจิ๋ว
ส.อบต.ม.8
นายเฉลิม ชื่นกุล
ส.อบต.ม.8
นายประจวบ กราบกราน
ส.อบต.ม.9
นายโกศล รอดสวัสดิ์
ส.อบต.ม.9
นายทองปาน บัวส้ม
กำนันตำบลป่าแฝก
นายมนตรี โพธิ์คง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
นายสง พันธุ์แย้ม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
นายควร เพ็งอ่ำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
นางวารี เพ่งกิจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
นายสุเทพ อยู่บุญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นายบำเพ็ญ นวลจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
นายสุเทพ อุ่นเหมือน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
นางชมัยภรณ์ ชื่นจิตร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
นางมลฤดี ศศิศรี
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
นางสาวสุทธิพร คงศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวศิริพร คงศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางสาวจิริยาภรณ์ แกล้วเกษตรกรณ์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุทธิพร คงศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
จ.ส.ท.สุทิน ทองเอ็ม
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางนิภาวรรณ พิมผาสุข
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางธนวรรณ ทัศนา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวิเชียร สงสัย
พนักงานขับรถยนต์
นายเอกภพ แสงสว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายตอง ทับคง
คนงานทั่วไป
นายชัยณรงค์ ยอดยิ่ง
คนงานทั่วไป
นางสาวศิริพร คงศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
 
นายเสกสิทธิ์ เจริญสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวจิริยาภรณ์ แกล้วเกษตรกรณ์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สิบเอกสิทธิเดช เจนชัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายสุเมธ อินทรโชติ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางยุพิน พุ่มจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจันทราพรรธดิ์ อ่อนพรม
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางโสภา พรมเทียน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ
นางสาวปวีณา อินทร์ภู่
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน
นางสาวจันทราพรรธดิ์ อ่อนพรม
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวนิตยา บุญโต
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางระวีวรรณ จันทร์พร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางโสภา พรมเทียน
รักษาราชการแทน หน.ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
นางโสภา พรมเทียน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนิตยา บุญโต
รักษาราชการแทน หน.ฝ่ายทะเบียนฯ
นางสาวพิมพ์นิภา โค้นหล่อ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายจรัญ ยอดกุศล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอำนาจ สุดาสุด
หน.ฝ่ายก่อสร้าง
นายวีระเกียรติ สุขนิตย์
หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นายอำนาจ สุดาสุด
หน.ฝ่ายก่อสร้าง
นายภารวี ภักดีณรงค์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายสมัชชา ชูชื่น
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายวีระเกียรติ สุขนิตย์
หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นายเสวก เวชประสิทธิ์
นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน
นายเอกรัตน์ ชูชื่น
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวปิยราช ปัดถา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวปิยราช ปัดถา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
นางรักษิณา ปานมี
ครู.คศ 1
นางสาวธนันญ์ภร ทองเดช
ครู.คศ 1
นางวรรณวิมล อิ่มม่วง
ครู.คศ 1
นางธนพร ยิ้มยวน
ครู.คศ 1
นางธราภรณ์ มากมี
ครู.คศ 1
นางวราภรณ์ พจนเรียน
ครู.คศ 1
นางจิตรอารี ไกรกิจราษฎร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวนาริน ปานยิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางสาวศิรินทรา แย้มเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุนิสา ทับจาก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยราช ปัดถา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวพนิดา สงฆ์มณี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นนายธงชัย อิ่มจิตร์
ปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นนายธงชัย อิ่มจิตร์
ปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอภิรมย์ฤดี เอกะสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นนายธงชัย อิ่มจิตร์
ปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมพร ศรีวงษา
พนักงานขับรถขยะ
นางสาวหนึ่งฤทัย หล่อทอง
หน.ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางสาวหนึ่งฤทัย หล่อทอง
หน.ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นายมนตรี เบิกสว่าง
นักพัฒนาชุมชน
นายวรศักดิ์ เมฆแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวหนึ่งฤทัย หล่อทอง
หน.ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นาวสาวณัฏฐวรินทร์ ดรรชนีกนก
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวดวงดาว วรรณศรี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน