Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กระดานสนทนา

กระดานสนทนาภายใน อบต. | กระดานสนทนาในเครือข่าย อปท.

เรื่อง ดู ตอบ โดย วันที่
การออกกำลังกายให้ได้ประโยชน์สูงสุด 3 0 บารมี คำหาร 2018-02-23 10:40:18
buy lasix usa 341 mg 42 0 AndreasHaf 2017-12-21 09:45:09
-ขออนุญาติแนะนำ- เช็ค 4 ข้อก่อนเลือกชุดไปงานแต่ง 86 1 2familyplus 2017-06-29 18:12:23
เครื่องพิมพ์เช็ค 73 0 น้องยูเองค่ะ 2017-06-09 08:30:39
บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหมุนปากกาเล่น เครียดง่าย ต้องอ่าน 73 0 yototigh 2017-04-19 13:27:06
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆโดยไม่ขยับมือกระดิกขาไม่ได้เลย ต้องรีบอ่าน 70 0 yototigh 2017-04-17 13:27:24
ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน 135 0 ประภาศิริ ยะคะเสม 2016-12-26 11:31:39
แนะนำเครื่องพิมพ์เช็คสำหรับ อบต. เทศบาล 97 0 จุฑารัตน์ บัวสุข 2016-12-21 15:35:53
ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน 89 0 สุภารัตน์ 2016-10-26 16:20:09
ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้า 70 0 สุภารัตน์ 2016-10-20 16:45:06
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน 75 0 ประภาศิริ ยะคะเสม 2016-10-03 10:26:54
เครื่องพิมพ์เช็ค 75 0 บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด 2016-09-21 13:11:53
เทิดทูลสถาบัน 89 1 ร้อย ปจว.๒ 2016-08-05 16:26:52
เทิดทูลสถาบัน 91 3 ร้อย ปจว.๒ 2016-07-06 11:14:45
สมัครพนักงาน อบต. วุฒิ ตรี บ้างใหมครับ 131 0 ป.ตรี 2015-05-02 20:06:06

แนะนำบุคคลากร

นายมานพ คำจั่นป้อ
นายก อบต.
นายธงชัย อิ่มจิตร์
ปลัดอบต.
นายแมน เพ่งกิจ
รองนายก อบต.
นายวิรัตน์ ด้วงมา
รองนายก อบต.
นายอำนาจ ชื่นบางบ้า
เลขานุการนายก อบต.
นางสาวอภิรมย์ฤดี โสชัยยัน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมพ์นิภา โค้นหล่อ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดวงดาว วรรณศรี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นายมานพ คำจั่นป้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

สัญชาติ : ไทย อายุ : 46 ปี

สถานที่เกิด : หมู่ที่ 6 บ้านข่อยสองนาง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ม.4 - ม.6 สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกงไกรลาศ
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับ ม.1 – ม.3 สถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2527

ระดับประถมศึกษา
ระดับ ป.1 – ป.6 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2524

ประวัติการทำงาน

2548 – 2552 ดำรงตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
20 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายก อบต.ป่าแฝก

ทัศนคติ

มุ่งพัฒนาถิ่นกำเนิดให้เจริญก้าวหน้าตามหลักธรรมมาภิบาลโดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อู่ดี กินดี และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น