Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

เครื่องพิมพ์เช็ค

: น้องยูเองค่ะ
IP : 58.10.78.xxx 2017-06-09 08:30:39

บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์สมุด เครื่องพิมพ์เช็ค COMPUPRINT SP40 ของประเทศอิตาลี เครื่องนับธนบัตร โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและกระจายสินค้าแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย ขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 12 ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยรากฐานอันยาวนานและแข็งแกร่งของบริษัทฯ ประกอบกับการได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจอย่างสูงสุดจากลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพสินค้า และการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย สอดคล้องตามแนวนโยบายของบริษัทฯ จากความตั้งมั่นและตั้งใจจริงมากว่า 12 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไปอย่างสูงสุด ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สมุด พิมพ์เช็ค เครื่องนับธนบัตร สำหรับกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์ อบต สามารถติดต่อสอบถามพร้อมให้คำแนะนำ ติดต่อบริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด


ส่งเอกสารสมัครตัวแทน หรือติดต่อสอบถามได้ที่
Mail: info@prn-tech.com
TEL 029063121-22 Sale: 0863267901 (เปรียว) FAX 02-9063132
http://www.passbookprinter-th.com/
www.facebook.com/pages/บริษัท-พีอาร์เอ็น-เทคโนโลยี-จำกัด/1448672988739788?ref=bookmarks
www.facebook.com/pages/PRN-Technology-COLTD/1520687688144996

นายมานพ คำจั่นป้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

สัญชาติ : ไทย อายุ : 46 ปี

สถานที่เกิด : หมู่ที่ 6 บ้านข่อยสองนาง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

คุณวุฒิการศึกษา :

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ม.4 - ม.6 สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกงไกรลาศ
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับ ม.1 – ม.3 สถานศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2527

ระดับประถมศึกษา
ระดับ ป.1 – ป.6 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
สำเร็จการศึกษาเมื่อ 2524

ประวัติการทำงาน

2548 – 2552 ดำรงตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
20 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายก อบต.ป่าแฝก

ทัศนคติ

มุ่งพัฒนาถิ่นกำเนิดให้เจริญก้าวหน้าตามหลักธรรมมาภิบาลโดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อู่ดี กินดี และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น